2020 йил 6 ноябрдаги пф 6108 сон фармони

2020 йил 6 ноябрдаги пф 6108 сон фармони

Илмий-тадқиқот ва олий таълим ташкилоти номи

Кимё фанлари

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўсимлик моддалари кимёси институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети

Биология фанлари

Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ботаника институти

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Геология-минералогия фанлари

Минерал ресурслар институти

Ахборот-коммуникация технологиялари

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети

Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳузуридаги Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти

Наименования научно-исследовательских
и высших образовательных учреждений

Химические науки

Институт химии растительных веществ Академии наук Республики Узбекистан

Институт химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Биологические науки

Институт биофизики и биохимии при Национальном университете Узбекистана

Институт ботаники Академии наук Республики Узбекистан

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Геолого-минералогические науки

Институт минеральных ресурсов

Информационно-коммуникационные технологии

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

Научно-исследовательский институт цифровых технологий и развития искусственного интеллекта при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций

Источник

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 06.11.2020 й. ПФ-6108-сон «Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони

Данная функция доступно только для клиентов (пользователей)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ТАРА ҚҚ ИЁТ

ДАВРИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ВА ИЛМ-ФАН

СО Ҳ АЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎ Ғ РИСИДА

Сўнгги йилларда мамлакатда таълим-тарбия тизимининг сифати ва самарадорлигини ошириш, бо ғ ча тарбияланувчилари, ў қ увчи ва талаба ёшларда замонавий билим ва кўникмаларни шакллантириш, таълим тизимлари ҳ амда илм-фан со ҳ аси ўртасида я қ ин ҳ амкорлик ва интеграцияни, таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш борасида тизимли ишлар амалга оширилмо қ да.

Шу билан бирга, миллий таълим-тарбия тизимининг амалдаги ҳ олати уни замон талаблари асосида модернизация қ илиш, ёшларни юксак билим-маърифат эгалари, жисмоний ва маънавий со ғ лом инсонлар этиб тарбиялаш, таълим муассасаларининг ра ҳ бар ва педагог ходимлари нуфузини ошириш, уларнинг самарали фаолият юритиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш бўйича изчил чора-тадбирларни амалга оширишни талаб этмо қ да.

Мамлакатимиз таълим-тарбия ва илм-фан со ҳ аларини такомиллаштириш, жамиятимизда ў қ итувчи ва педагог ходимлар, илмий ва ижодкор зиёлиларга бўлган ҳ урмат-эътиборни янада ошириш, ў қ увчиларнинг касбий ма ҳ оратини ривожлантириш, тизимда хусусий сектор иштирокини кенгайтириш ма қ садида:

1. Ўзбекистоннинг янги тара ққ иёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан со ҳ аларини янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари этиб қ уйидагилар белгилансин:

мамлакат тара ққ иёти учун янги ташаббус ва ғ оялар билан майдонга чи қ иб, уларни амалга оширишга қ одир бўлган, интеллектуал ва маънавий сало ҳ ияти юксак янги авлод кадрларини тайёрлаш, таълим ташкилотлари битирувчилари замонавий касб эгалари бўлишлари учун уларда зарур кўникма ва билимларни шакллантириш;

дунё ми қ ёсидаги бугунги кескин ра қ обатга бардош бера оладиган миллий таълим тизимини йўлга қ ўйиш, дарслик ва ў қ ув қ ўлланмаларини замон талаблари асосида такомиллаштириш, уларнинг янги авлодини яратиш, ў қ ув дастурлари ва стандартларини оптималлаштириш;

таълим-тарбия муассасаларининг ра ҳ бар ходимлари, педагог ва мураббийлари, профессор-ў қ итувчилари ва илм-фан со ҳ алари вакилларининг жамиятимиздаги ўрни ва ма қ омини ошириш, уларнинг маша ққ атли ме ҳ натини муносиб қ адрлаш ва фаолият самарадорлигига қ араб моддий ра ғ батлантириш;

педагог ходимларнинг касбий ма ҳ орати ва фаолият самарадорлигини мунтазам ошириб бориш учун зарур шарт-шароитларни яратиш, малака ошириш тизимини » ҳ аёт давомида ў қ иш» тамойили асосида такомиллаштириб бориш;

илмий-тад қ и қ от ва таълим хизматларини кўрсатиш бўйича хусусий секторнинг салмо ғ ини кенгайтириш, ҳ удудларда нодавлат таълим ташкилотларини ташкил этиш ор қ али ра қ обат му ҳ итини шакллантириш, таълим со ҳ асида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш;

замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қ ўллаган холда таълимни бош қ аришни автоматлаштириш ва ҳ ар томонлама та ҳ лил қ илиб бориш тизимини яратиш, электрон ресурслар ва масофавий таълимни янада ривожлантириш, таълим олувчилар ўртасида IT-со ҳ асидаги касбларни оммалаштириш;

илм-фанни и қ тисодиётнинг асосий ҳ аракатлантирувчи кучига айлантириш, илмий тад қ и қ отлар кўламини кенгайтириш, и қ тидорли ёш олимларнинг инновацион фаолиятини ра ғ батлантириш, мавжуд илмий ташкилотлар сало ҳ иятини янада муста ҳ камлаш ва ривожлантириш;

таълим тизимига ю қ ори самарали хал қ аро амалиётни жорий этиш, республика таълим ташкилотларини нуфузли хал қ аро рейтингларга киритиш бўйича тизимли ишларни амалга ошириш.

2. Хал қ таълими вазирлиги:

таянч ў қ ув режасини такомиллаштириш ҳ амда ўзаро узвий бо ғ ли қ фанларни бирлаштириш ҳ исобига уларнинг сонини оптималлаштириш;

ў қ увчиларни келгуси ҳ аётга тайёрлаш ва уларга ўз билим ва кўникмаларидан амалиётда фойдаланишни ўргатувчи малака талабларини синфлар кесимида ишлаб чи қ иш;

фанлараро ўзаро ало қ адорлик ва синфлар кесимида даврийликка тўли қ риоя қ илган ҳ олда ў қ ув дастурлари ўртасида узвийликни таъминлаш;

янги авлод дарсликларини ў қ итувчининг методик қ ўлланмаси, ў қ увчининг маш қ дафтари ва мультимедиа иловаси билан бирга комплекс тарзда яратиш ва нашр этиш;

ў қ увчиларнинг фан бўйича эгаллаган билимлари билан бир қ аторда саводхонлик, компетенция ва шахсий сифатларини ба ҳ олаш ҳ амда касбларга бўлган қ изи қ ишини ани қ лаш тизимини жорий этиш;

б) 2021 йил 1 майга қ адар Таълим сифатини назорат қ илиш давлат инспекцияси ҳ амда Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлиги билан биргаликда Дастурнинг илмий-тад қ и қ от ва таълим муассасаларида экспертизадан ҳ амда кенг жамоатчилик му ҳ окамасидан ўтказилишини таъминласин;

в) Қ ора қ алпо ғ истон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент ша ҳ ар ҳ окимликлари билан биргаликда таянч умумтаълим муассасаларини белгиласин ҳ амда Дастурни 2021/2022 ў қ ув йилида уларнинг таълим жараёнига тажриба-синов тари қ асида жорий қ илсин.

хал қ таълими ходимлари ўз ихтиёрига кўра Қ ора қ алпо ғ истон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент ша ҳ ар хал қ таълими ходимларини қ айта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳ удудий марказларида, педагог кадрлар тайёрлайдиган олий таълим муассасаларида ёки лицензияга эга нодавлат таълим ташкилотларида малакасини ошириши мумкин;

олий таълим ташкилотлари ва нодавлат таълим ташкилотларининг педагог кадрлар малакасини ошириш билан бо ғ ли қ харажатлари Давлат бюджети мабла ғ лари ҳ исобидан ушбу ма қ садлар учун Хал қ таълими вазирлигига ажратиладиган мабла ғ лар доирасида қ опланади.

4. Белгилаб қ ўйилсинки, 2021 йил 1 сентябрдан бошлаб:

педагог ходимларга барча малака тоифаларини бериш, шунингдек, талабгорларни аттестациядан ўтказиш соддалаштирилган тартибда амалга оширилади. Бунда, педагог ходимларнинг олий маълумот ёки қ айта тайёрлаш курсларидан ўтганлиги ҳ а қ идаги дипломида кўрсатилган тайёрлов, таълим йўналишлари, мутахассислик ёки ихтисосликларга мос келадиган фанлардан имти ҳ онлар ташкил қ илинади ва ахборот тизимларини қ ўллаган ҳ олда уларнинг фаолият самарадорлиги ба ҳ оланади;

педагог ходимларга малака тоифаларини бериш бўйича навбатдаги аттестациядан ўтказганлик учун йи ғ им ундирилмайди, навбатдан таш қ ари аттестациядан ўтказганлик учун базавий ҳ исоблаш ми қ дорининг бир баравари ми қ дорида йи ғ им ундирилади.

5. Хал қ таълими вазирлиги, Молия вазирлиги ҳ амда Давлат активларини бош қ ариш агентлигининг умумтаълим муассасасини са қ лаш учун Давлат бюджетидан ажратиладиган мабла ғ лар ми қ дорини камайтирмаган ҳ олда Тошкент ша ҳ ри, Тошкент вилояти, Нукус ша ҳ ри ва вилоятлар марказларидаги навбатлилик коэффициенти 0,7 дан паст бўлган умумтаълим муассасаларини тажриба-синов тари қ асида хусусий сектор вакилларига 5 йилга ишончли бош қ арувга (кейинчалик узайтириш ҳ у қ у қ и билан) бериш тў ғ рисидаги таклифига розилик берилсин.

ишончли бош қ арувчи умумтаълим муассасасида таълим олаётган ҳ амда унга бириктирилган микро ҳ удуд ў қ увчиларини бепул ў қ итиш, уларнинг ра қ обатбардошлигини таъминлаш, таълим сифатини ошириш, умумтаълим муассасасининг кўрсаткичларини ю қ ори даражага олиб чи қ иш, биноларини таъмирлаш, моддий-техника базасини муста ҳ камлаш, уни замонавий ў қ ув жи ҳ озлари ва лаборатория ускуналари билан таъминлаш бўйича инвестиция мажбуриятларини олади;

ишончли бош қ арувчига умумтаълим муассасасининг бўш турган бинолари ва ер майдонлари нодавлат таълим, спорт ва маданият ташкилотлари (шу жумладан, тўгараклар, секциялар, курслар, марказлар) фаолиятини ташкил этиш учун ажратилади;

умумтаълим муассасасининг бўш турган бинолари ва ер майдонларини ишончли бош қ арувчига ажратиш қ онун ҳ ужжатларида белгиланган тартибда хал қ таълими вазирининг қ абул қ илган қ арорига асосан амалга оширилади.

республика фан олимпиадаларида ва кўрик-танловларнинг республика бос қ ичида ғ олибликни қ ўлга киритган ў қ увчиларни тайёрлаган ў қ итувчиларнинг малака тоифаси бир по ғ онага оширилади;

умумий ўрта, ўрта махсус таълим муассасалари ва касб- ҳ унар мактаблари педагогларига 2020 йил 1 ноябрдан бошлаб синф (гуру ҳ ) ра ҳ барлиги учун қ ўшимча тўловлар 1,5 бараварга оширилади;

2021/2022 ў қ ув йилидан бошлаб умумтаълим муассасаларида фаолият юритаётган ва олий педагогик маълумотга эга бўлмаган ў қ итувчилар учун бакалавриатнинг сирт қ и таълим шакли бўйича ало ҳ ида ма қ садли қ абул параметрлари ажратилади;

2021 йил 1 январдан бошлаб олис ҳ удудларда жойлашган бюджет ташкилотларига бош қ а ҳ удудлардан ме ҳ нат фаолиятини амалга ошириш учун келган олий маълумотли мутахассисларга базавий ҳ исоблаш ми қ дорининг 50 бараварида бир марталик бошлан ғ ич ёрдам пули ва уй-жойларни ижарага олганлик (ижарада турганлик) учун базавий ҳ исоблаш ми қ дорининг 2 бараварида ҳ ар ойлик пул компенсацияси берилади.

7. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофи қ умумтаълим муассасалари битирувчиларининг олий ҳ амда профессионал таълим ташкилотларига ў қ ишга кириш ҳ амда ишга жойлашиш кўрсаткичлари асосида директор жам ғ армаси мабла ғ лари ҳ исобидан умумтаълим муассасалари ра ҳ бар ходимлари қ уйидаги ме ҳ натга ҳ а қ тўлашнинг энг кам ми қ дорида ра ғ батлантирилади:

ў қ увчиларнинг умумий сонини ҳ исоблаганда муддатли ҳ арбий хизматни ўтаётган ў қ увчилар ҳ исобга олинмайди;

умумтаълим муассасалари битирувчиларининг ишга жойлашиш кўрсаткичлари улар мактабни тамомлаган ва қ тдан бошлаб жорий йил якунига қ адар бўлган даврда 3 ойдан орти қ ва қ т давомида фаолият юритган ҳ олларда шахсий жам ғ ариб бориладиган пенсия тизими маълумотлари асосида шакллантирилади.

8. Молия вазирлиги Хал қ таълими вазирлиги билан биргаликда 2024/2025 ў қ ув йилига қ адар фаолияти давомида ю қ ори натижаларга эришган умумтаълим муассасалари педагогларининг ойлик маошини ме ҳ натга ҳ а қ тўлаш энг кам ми қ дорининг 15 бараваригача бос қ ичма-бос қ ич ошириб бориш чораларини кўрсин.

9. Белгилансинки, 2021 йил 1 январдан бошлаб:

Таълим сифатини назорат қ илиш давлат инспекцияси ҳ амда Хал қ таълими вазирлиги томонидан ҳ ар йили туманлар (ша ҳ арлар) ҳ амда Қ ора қ алпо ғ истон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент ша ҳ ри кесимида умумтаълим муассасаларининг рейтинги тузилади;

туман (ша ҳ ар) кесимида тузилган рейтингда биринчи ўринни эгаллаган умумтаълим муассасалари директорлари ма ҳ аллий бюджет мабла ғ лари ҳ исобидан ме ҳ натга ҳ а қ тўлаш энг кам ми қ дорининг 10 баравари ми қ дорида бир марталик ра ғ батлантирилади;

хал қ таълими бўлими мудирлари ва методистларига, умумтаълим муассасалари директорларига ҳ амда туман (ша ҳ ар) кесимида тузилган рейтингда биринчи бешта ўринларни эгаллаган умумтаълим муассасаларининг 2 нафар ў қ итувчиларига Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси ҳ исобидан санаторийларда дам олиш учун бепул йўлланмалар берилади.

10. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофи қ 2022/2023 ў қ ув йилидан бошлаб умумий ўрта, ўрта махсус таълим муассасалари ва касб- ҳ унар мактаблари битирувчиларининг ша ҳ одатномаси (диплом иловаси)га мажбурий 11 йиллик таълимнинг сўнгги 6 йиллик ба ҳ олари ўртача кўрсаткичи киритилади ва ушбу кўрсаткич олий таълим ташкилотига кириш имти ҳ онларида инобатга олинади.

Хал қ таълими вазирлиги Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳ амда ма ҳ аллий ижроия ҳ окимияти органлари билан биргаликда 2022/2023 ў қ ув йилига қ адар ў қ увчилар билимини ба ҳ олаш жараёнини ра қ амлаштириш ва шаффофлигини таъминлаш ма қ садида барча умумтаълим муассасаларида «Электрон кундалик» дастурини жорий қ илсин.

Давлат тест маркази Таълим сифатини назорат қ илиш давлат инспекцияси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳ амда Хал қ таълими вазирлиги билан биргаликда 2021 йил 1 июнга қ адар кенг жамоатчилик билан му ҳ окама қ илган ҳ олда умумий ўрта, ўрта махсус таълим муассасалари ва касб- ҳ унар мактаблари битирувчиларининг ба ҳ оларини олий таълим ташкилотига кириш имти ҳ онларида инобатга олиш тартибини ишлаб чи қ син ва Вазирлар Ма ҳ камасига киритсин.

умумтаълим муассасаларининг бўш директор лавозимлари учун ҳ удудий хал қ таълими бош қ армалари киритган номзодлар хал қ депутатлари туман (ша ҳ ар) Кенгашлари томонидан танловдан ўтказилади;

хал қ депутатлари туман (ша ҳ ар) Кенгашлари томонидан танлов натижаларига кўра умумтаълим муассасаси директори лавозимига тайинлаш учун энг яхши 3 йиллик дастур эгаси шаффофлик тамойиллари асосида танлаб олинади ҳ амда лавозимга тайинлаш учун ҳ удудий хал қ таълими бош қ армаларига та қ дим этилади;

хал қ депутатлари туман (ша ҳ ар) Кенгашлари томонидан танлаб олинган номзод ҳ удудий хал қ таълими бош қ армалари томонидан умумтаълим муассасаси директори лавозимига тайинланади;

умумтаълим муассасаси директори йил якуни бўйича хал қ депутатлари туман (ша ҳ ар) Кенгашлари ва жамоатчилик вакилларига 3 йиллик дастурнинг ижроси юзасидан ҳ исобот беради ва ҳ исобот натижасига кўра унинг фаолиятига хал қ депутатлари туман (ша ҳ ар) Кенгашлари томонидан ба ҳ о бериб борилади.

12. Белгилаб қ ўйилсинки, Қ ора қ алпо ғ истон Республикаси хал қ таълими вазири, вилоятлар хал қ таълими бош қ армаси бошли қ лари ва Тошкент ша ҳ ар хал қ таълими бош бош қ армаси бошли ғ и, туман (ша ҳ ар) хал қ таълими бўлими мудирлари бир ва қ тнинг ўзида тегишинча Қ ора қ алпо ғ истон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент ша ҳ ар, туман (ша ҳ ар) ҳ окимларининг таълим ва тарбия масалалари бўйича масла ҳ атчилари ҳ исобланадилар.

13. 2021 йил 1 январдан бошлаб ҳ ар бир умумтаълим муассасасида Ижодий-маданий масалалар бўйича тар ғ иботчи лавозими жорий этилсин.

а) Ижодий-маданий масалалар бўйича тар ғ иботчи лавозимига Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси томонидан тавсия этилган тани қ ли шоир, ёзувчи, журналист ва ижодкорлар, олий таълим муассасаларининг ижтимоий гуманитар кафедралари профессор ва ў қ итувчилари жалб қ илинади;

б) Ижодий-маданий масалалар бўйича тар ғ иботчи лавозимига тайинланган:

в) Ижодий-маданий масалалар бўйича тар ғ иботчиларга ёш авлодни маънан баркамол этиб тарбиялаш, мактаб ў қ итувчилари ва фаол ў қ увчиларининг ижодий ишларини кенг жамоатчиликка етказишга кўмаклашиш, турли хилдаги викториналар, мушоиралар, адабий кечалар, қ изи қ арли дарслар, китобхонлик ва шеърхонлик мусоба қ аларини ташкил этиш вазифалари юкланади.

14. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофи қ 2021 йил 1 январдан бошлаб:

умумтаълим муассасалари директорларининг маънавий маърифий ишлар бўйича ўринбосарини лавозимга тайинлаш туман (ша ҳ ар) маънавият-маърифат маркази тавсиясига асосан амалга оширилади;

умумтаълим муассасалари директорларининг маънавий маърифий ишлар бўйича ўринбосари йил якуни бўйича туман (ша ҳ ар) маънавият-маърифат кенгашига ҳ исобот беради ва ҳ исобот натижасига кўра унинг фаолиятига ба ҳ о бериб борилади.

15. 2021/2022 ў қ ув йилидан бошлаб умумтаълим муассасалари битирувчилари ўз и қ тидори ва қ изи қ ишларига мос касбни танлаб олиши, ме ҳ нат бозорида муносиб ўрнини топиши, касбий фаолиятида муваффа қ иятга эришиши учун «Касбга йўналтириш тизими» жорий этилсин.

Мазкур тизим доирасида:

а) Хал қ таълими вазирлиги Бандлик ва ме ҳ нат муносабатлари вазирлиги, Қ ора қ алпо ғ истон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент ша ҳ ар ҳ окимликлари билан биргаликда:

7-синфдан бошлаб ў қ увчилар ўртасида интерактив сўровномалар ўтказсин, касб- ҳ унарга бўлган қ изи қ ишини ани қ ласин ва уларнинг маълумотлар базасини яратсин;

7-синф ў қ увчилари учун ҳ ар ойда бир марта «Касблар оламига саё ҳ ат» мавзусида махсус курслар олиб борсин;

8-синф ў қ увчилари учун ҳ ар чоракда камида бир маротаба «Менинг келажакдаги касбим» мавзусида семинар-тренинглар олиб борсин ҳ амда ў қ увчиларни келажакда эгалламо қ чи бўлган касбларга йўналтирсин;

9-синф ў қ увчиларининг касбий мойиллиги бўйича ўтказилган педагогик-психологик ташхислар натижалари асосида келгусида ани қ ишчи касблар бўйича касб- ҳ унар мактабларида таълим олиши мумкин бўлган ў қ увчилар ўртасида касбга йўналтириш ишларини олиб борсин;

б) Бандлик ва ме ҳ нат муносабатлари вазирлиги Хал қ таълими вазирлиги, Қ ора қ алпо ғ истон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент ша ҳ ар ҳ окимликлари билан биргаликда:

Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчи касблари классификаторида умумтаълим муассасалари битирувчилари шу ғ улланиши мумкин бўлган касб ва лавозимларни белгиласин ҳ амда уларнинг профессионал стандартларини ишлаб чи қ син;

умумтаълим муассасалари ў қ увчилари учун махсус касбий тайёргарликни талаб қ илмайдиган мутахассисликларга ў қ итиш бўйича қ ис қ а муддатли курсларни ташкил қ илсин;

ў қ увчиларнинг мактаб фанлари бўйича амалий дарсларини сало ҳ иятли иш берувчилар, ишлаб чи қ ариш ва қ ишло қ хўжалиги корхоналари, кластерлар ва кооперацияларда ўтказилишини таъминласин;

туман (ша ҳ ар) бандликка кўмаклашиш марказлари, касб- ҳ унарга ў қ итиш марказлари ҳ амда я қ ин масофада жойлашган касб- ҳ унар мактабларида умумтаълим муассасалари ў қ увчиларини касбга йўналтириш бўйича махсус «ситуацион хона»ларни ташкил этсин, электрон дастур ва кўргазмали материалларни ишлаб чи қ син;

туман (ша ҳ ар) бандликка кўмаклашиш марказлари ра ҳ барлари томонидан умумтаълим муассасалари ў қ увчилари учун касбга йўналтириш бўйича амалий дарслар ўтказилишини таъминласин.

16. Белгилансинки, 2021/2022 ў қ ув йилидан бошлаб:

амалиётга йўналтирилган таълим дастурларини жорий этиш ма қ садида профессионал таълим муассасаларида дуал таълим тизими жорий этилади;

дуал таълим тизими асосида ишлаб чи қ ариш амалиётини ўтаётган ў қ увчиларга иш берувчи билан тузилган муддатли ме ҳ нат шартномасига мувофи қ иш ҳ а қ и тўланади;

профессионал таълим муассасаларида ў қ увчиларнинг касбий малакасини «WorldSkills» стандартлари асосида ба ҳ олаш тартиби бос қ ичма-бос қ ич жорий қ илинади ва ишчи касблар бўйича «WorldSkills Uzbekistan» мусоба қ алари ўтказилади;

профессионал таълим муассасаларига хорижий мамлакатлардаги таълим муассасалари билан ҳ амкорликда қ ўшма таълим дастурлари асосида ўрта бў ғ ин кадрларини тайёрлашни ташкил этиш ваколати берилади.

17. Олий таълим ташкилотларининг миллий рейтинги нуфузини ошириш ма қ садида:

миллий рейтингда сўнгги 3 йил давомида доимий равишда биринчи 3 та ўриндан бирини эгаллаб келаётган олий таълим ташкилотларига олий маълумотли кадрлар тайёрлаш бўйича академик ва молиявий муста қ иллик берилсин ҳ амда муста қ иллик мезонлари Европа университетлари ассоциацияси стандартларига мувофи қ қ абул қ илинсин;

миллий рейтингда биринчи 10 та ўриндан бирини эгаллаган олий таълим ташкилотига мавжуд ихтисосликлар бўйича илмий унвонларни муста қ ил бериш ваколати берилсин.

18. Олий таълим со ҳ асида со ғ лом ра қ обат му ҳ итини шакллантириш, олий таълим билан қ амраб олиш даражасини ошириш ма қ садида Қ ора қ алпо ғ истон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳ окимликлари Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги билан биргаликда 2021 йил 1 сентябрга қ адар ҳ ар бир ҳ удудда нодавлат, жумладан давлат-хусусий шериклик асосида камида биттадан олий таълим ташкилотини ташкил қ илсин.

19. Ахборот технологиялари, биология, кимё ва геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражаларини бериш ваколати та қ дим этиладиган илмий-тад қ и қ от ва олий таълим ташкилотлари рўйхати 1-иловага мувофи қ тасди қ лансин.

20. Белгилансинки, 2021 йилдан бошлаб олий таълим ва илмий ташкилотлар буюртмасига мувофи қ илмий фаолиятга оид давлат дастурлари доирасидаги тематик грантлар кўлами кенгайтирилади, докторантурага қ абул бос қ ичма-бос қ ич ошириб борилади.

Инновацион ривожланиш вазирлиги Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳ амда Молия вазирлиги билан биргаликда мазкур банднинг биринчи хатбошисида белгиланган вазифаларни амалга ошириш бўйича зарур чораларни кўрсин.

21. Мазкур Фармоннинг ало ҳ ида бандлари ижросини самарали ташкил этиш бўйича ҳ аракатлар режаси 2-иловага * мувофи қ тасди қ лансин.

22. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 сентябрдаги «Хал қ таълимини бош қ ариш тизимини такомиллаштириш бўйича қ ўшимча чора-тадбирлар тў ғ рисида»ги ПФ-5538-сон Фармони 4-бандининг бешинчи хатбошиси чи қ ариб ташлансин.

23. Хал қ таълими вазирлиги бош қ а манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда икки ой муддатда қ онун ҳ ужжатларига ушбу Фармондан келиб чи қ адиган ўзгартириш ва қ ўшимчалар тў ғ рисида Вазирлар Ма ҳ камасига таклифлар киритсин.

24. Мазкур Фармоннинг ижросини самарали ташкил этишга масъул ва шахсий жавобгар этиб Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари Б.А. Мусаев ҳ амда Ўзбекистон Республикаси хал қ таълими вазири Ш.Х. Шерматов белгилансин.

Фармон ижросини ҳ ар чоракда му ҳ окама қ илиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофи қ лаштириш ва назорат қ илиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев

Источник